EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Jeden z najfajniejszych i innowacyjnych kierunków studiów w Szczecinie. Dla artystycznych dusz interesujących się wieloma  obszarami sztuki!

© Uniwersytet Szczeciński
Edukacja Artystyczna

O studiach

Edukacja
artystyczna

Studia inne niż wszystkie

 
Wyświetl ten post na Instagramie
 

Post udostępniony przez Kandydaci US (@kandydacius)

Współczesny rozwój technologii, informatyki i mediów wywiera znaczny nacisk na wszelkie sfery życia społecznego. Wychodząc naprzeciw wymaganiom rynku i oczekiwaniom studentów stworzyliśmy nowoczesny kierunek studiów bazujący na fundamentach wiedzy pedagogicznej, psychologicznej a także na klasycznych i nowoczesnych technologiach artystycznych (plastycznych, muzycznych, tanecznych). Dzięki temu kształcimy fachowca wszechstronnego, którego kompetencje wykraczają poza jedną tylko dziedzinę wiedzy. To daje szerokie możliwości zawodowe. Wrażliwość artystyczna, poczucie piękna koreluje z pojęciem dobra. Wiedza, mądrość połączona z umiejętnościami praktycznymi i kreatywnością to cechy nowoczesnego profesjonalisty. 

Zwieńczeniem studiów jest nabycie wiedzy teoretycznej i umiejętności wypowiedzi artystycznej w wybranym przez studenta obszarze sztuki a także nabycie kompetencji społecznych – pedagogiczno-psychologicznych niezbędnych do pracy z drugim człowiekiem (tzw. kompetencje miękkie).

Każdy etap studiów kończy się realizacją projektu artystycznego i pracą pisemną.

Na studia I stopnia zapraszamy absolwentów szkół średnich i wszystkich, którzy łącząc twórcze pasje z wiedzą chcą się rozwijać i zdobywać nowe kompetencje.

Na studia II stopnia zapraszamy wszystkich legitymujących się dyplomem licencjata.

Studia I stopnia (3 lata) - licencjackie

Kształcenie na I stopniu stawia nacisk na wyposażenie studentów w bardzo szerokie podstawy praktyczno-teoretyczne w obszarze sztuk wizualnych i muzycznych zespolone z obszarem edukacji i kształcenia. Połowa przedmiotów ma charakter warsztatowy.

Przedmioty artystyczne – praktyczne sprzężone są z przedmiotami teoretycznymi psychologiczno-pedagogicznymi oraz historią i teorią sztuki. Studia na kierunku edukacja artystyczna przygotowują warsztatowo i merytorycznie do wykonywania zawodu szeroko rozumianego nauczyciela/edukatora/instruktora działań twórczych.

Oprócz przedmiotów podstawowych w obszarze sztuk wizualnych i sztuk muzycznych, student za pomocą obieralnych modułów sam ustala drogę swojego rozwoju –plastyczno-techniczną albo muzyczno-taneczną.

Studia nastawiane są także na praktyką artystyczno-edukacyjną w placówkach zewnętrznych – kulturalnych i oświatowych.

Na studiach realizowane są standardy nauczycielskie wg Rozporządzenia Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. poz.1450 z 2.08.2019 r.) .

Studia II stopnia (2 lata) - magisterskie

Kształcenie na II stopniu stawia nacisk na pogłębienie wiedzy teoretycznej i kompetencji intelektualnych studentów. Szerokie spektrum przedmiotów dotyczących teorii kultury i historii sztuki współczesnej jest uzupełnione o wiedzę i umiejętności pedagogiczne w obszarze kształcenia przez i do sztuki. Wiele przedmiotów ma charakter warsztatowy.

Oprócz przedmiotów obligatoryjnych z zakresu sztuk wizualnych i muzycznych, studenci za pomocą obieralnych modułów sami ustalają ścieżkę swojego rozwoju – plastyczną lub muzyczną.

Studiując edukację artystyczną na II stopniu studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności:

• Nauczyciel przedmiotów artystycznych
• Edukator i kurator sztuki

Specjalność Nauczyciel przedmiotów artystycznych jest kontynuacją studiów I st. na Kierunku Edukacja Artystyczna prowadzonym przez Uniwersytet Szczeciński. Po jej ukończeniu studenci otrzymują pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacyjnych.

Na tej specjalności realizowane są standardy nauczycielskie wg Rozporządzenia Ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DZ.U. poz.1450 z 2.08.2019 r.).

Specjalność tą mogą wybrać jedynie osoby, które legitymują się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia o specjalności nauczycielskiej lub realizujące efekty uczenia się przewidziane w standardzie kształcenia nauczycieli.

Specjalność kładzie nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do realizowania różnych zadań edukacyjnych w obszarze sztuki. Mają na celu rozwijanie własnego warsztatu artystycznego oraz wyposażają studenta w metody, narzędzia i doświadczenie (240 godzin praktyk dydaktycznych) pozwalające na skuteczne wprowadzania dzieci i młodzieży w świat artystycznej kreacji. Pedagodzy kultury – Stefan Szuman i Władysław Lam zauważali, że wszechstronny i empatyczny nauczyciel, który jest świadomym odbiorcą sztuki oraz jej kreatorem, jest w stanie bardziej skutecznie motywować do pracy twórczej dzieci i młodzież w trakcie edukacji instytucjonalnej lub pozaszkolnej. Dlatego studia na tej specjalności pozwalają na nabycie kompetencji powalających na przekazywanie teoretyczno-artystycznej wiedzy i umiejętności praktycznych ukierunkowanych na możliwości i potrzeby odbiorców w różnym wieku. Specjalność: Edukator i kurator sztuki kładzie nacisk na połączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do realizowania różnych zadań w obszarze sztuki.

Wiedza teoretyczna i praktyczna zdobywana na tej specjalności ukierunkowana jest na realizowanie misji pedagogicznej. Celem jest tworzenie prezentacji sztuki zakładających realizację określonych celów edukacyjnych, poprzez wykorzystanie odpowiednich środków artystyczno-dydaktycznych adekwatnych do potrzeb, oczekiwań i możliwości rozwojowych konkretnych odbiorców. Edukacja przez sztukę może przybierać różne formy - wystaw, warsztatów, eksperymentów twórczych opartych na dobrze ugruntowanej wiedzy nie tylko artystycznej ale także pedagogiczno-psychologicznej. Ponieważ miejsca sztuki są przestrzeniami społecznymi dlatego studia na tej specjalności wyposażają studentów w kompetencje z obszaru teorii, historii i krytyki sztuki oraz z obszaru nauk społecznych (pedagogika, psychologia, socjologia itd).

Co robić po studiach?

Po studiach I stopnia

Kończąc studia I stopnia (licencjackie) absolwent otrzymuje:
 • podstawową wiedzę teoretyczną i warsztatową w obszarze plastyki i muzyki;
 • umiejętność wypowiedzi artystycznej, w zależności dokonanych w trakcie studiów wyborów – w obszarze sztuk wizualnych lub muzycznych z uwzględnieniem krytyki artystycznej;
 • umiejętności projektowania, w zależności obranej ścieżki – w obszarze sztuki wizualnych lub sztuk muzycznych;
 • znajomość technik fotograficznych w zakresie użytkowym;
 • wiedzę dotyczącą zjawisk kulturowych i historii sztuki;
 • umiejętności planowania strategii działań pedagogicznych;
 • umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą;
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej;
 • wiedzę psychologiczną;
 • portfolio własnej aktywności twórczej predysponujące do podjęcia pracy lub studiów II stopnia.
Po studiach I stopnia (studia nauczycielskie) absolwenci zyskują wiedzę pedagogiczną umożliwiającą podjęcie studiów II stopnia na Kierunku Edukacji Artystycznej dającym pełne kwalifikacje do pracy w szkołach publicznych. Mają też możliwość artystycznego wyspecjalizowania się podejmując studia na wybranych kierunkach prowadzonych przez uczelnie artystyczne.

Możliwości zatrudnienia:

 • w szkołach nie działających na zasadach szkół publicznych;
 • w świetlicach środowiskowych;
 • w ośrodkach szkoleniowych;
 • w ośrodkach kultury;
 • w agencjach pracy twórczej (reklama, fotografia, projektowanie);
 • w działalności własnej jako plastyk, projektant, wytwórca rzemiosła artystycznego;
 • w kołach pracy twórczej.

Po studiach II stopnia

Kończąc studia II stopnia (magisterskie) absolwent otrzymuje:

 • rozszerzone umiejętności wypowiedzi artystycznej, w zależności od wybranych modułów – w obszarze sztuk wizualnych lub muzycznych z uwzględnieniem krytyki artystycznej;
 • kompetencje do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi;
 • wiedzę dotyczącą współczesnych zjawisk kulturowych i historii sztuki współczesnej;
 • wiedzę dotycząca dzielności instytucji artystycznych;
 • umiejętności komunikacji interpersonalnej i zarządzania zasobami ludzkimi;
 • wiedzę psychologiczną i arteterapeutyczną;
 • wiedzę ekonomiczno-finansową z obszaru sztuki.
 •  

Ponadto po specjalności:
Nauczyciel przedmiotów artystycznych:

 • rozszerzoną wiedzę merytoryczną i dydaktyczną z obszaru nauczania przedmiotów artystycznych;
 • doświadczenie zawodowe – 240 godzin praktyk dydaktycznych;
 • pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na różnych poziomach edukacyjnych (DZ.U. poz.1450 z 2.08.2019 r.).


Edukator i kurator sztuki:

 • rozszerzoną wiedzę merytoryczną z obszaru projektowania i organizacji wystaw artystycznych ukierunkowanych na cel pedagogiczny;
 • rozszerzoną wiedzę z obszaru promocji sztuki;
 • doświadczenie zawodowe – 240 godzin praktyk kuratorskich w obszarze edukacji przez sztukę;

Możliwości zatrudnienia:

po specjalności Nauczyciel przedmiotów artystycznych:
 • jako nauczyciel przedmiotów artystycznych (w wybranym obszarze sztuki) we wszystkich szkołach posiadających uprawnienia szkół publicznych;
 • w ośrodkach kulturalno-oświatowych;
 • w ośrodkach arteterapeutycznych;
 • w ośrodkach szkoleniowych;
 • w świetlicach środowiskowych;
 • w agencjach i kołach pracy twórczej;
 • w działalności własnej jako muzyk, plastyk, projektant, wytwórca rzemiosła artystycznego.
po specjalności Edukator i kurator sztuki:
 • w ośrodkach kulturalno-edukacyjnych w Polsce;
 • w ośrodkach kulturalno-edukacyjnych promujących polską sztukę i kulturę za granicą;
 • w domach kultury;
 • w galeriach, muzeach i sekcjach edukacyjnych muzeów;
 • w ośrodkach edukacji pozaszkolnej;
 • w świetlicach szkolnych i środowiskowych.

Uniwersytet Szczeciński

#MożeszWięcej